Hange.ee kasutajalepingu tingimused

Registreerudes internetilehekülje www.hange.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Hange.ee keskkonna kasutamisel.

1.2. Kasutustingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.2.1. Hange.ee - internetiaadressil www.hange.ee asuv teenuste osutamise keskkond;

1.2.2. Kasutajakonto - Hange.ee kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;

1.2.3. Kasutaja - isik, kellel on Hange.ee kasutajakonto;

1.2.4. Hanke korraldaja – kasutaja, kes on Hange.ee keskkonda lisanud hanke;

1.2.5. Pakkuja – kasutaja, kes on teinud pakkumise Hange.ee keskkonnas olevale hankele;

1.2.6. Hanke võitja – kasutaja, kes on Hanke korraldaja poolt määratud hanke võitjaks;

1.2.7. Hanke luhtumine – situatsioon, kus peale Hanke võitja valikut Hanke korraldaja ja Hanke võitja ei saavuta omavahel kokkulepet ning hankes kirjeldatud töid ei teostata Hanke võitja poolt.

2. KASUTAJALEPINGU SISU

2.1. OÜ Glorious Trade poolt Hange.ee keskkonnas osutatava teenuse sisuks on Kasutajale hanke kuulutuse avaldamise ja/või pakkumise tegemise võimaluse loomine Kasutustingimustes sätestatud tingimustel. OÜ Glorious Trade ei osuta Hange.ee keskkonnas maakleri teenust ega ole lepingu pooleks õigussuhtes, mis tekib Hanke korraldaja ja Hanke võitja vahel.   

2.2. Hange.ee keskkonnas võib avaldada üksnes selliseid kuulutusi ja informatsiooni, mis pole seaduse või Kasutajatingimustega keelatud.

 

3. HANGE.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Hange.ee-l on õigus:

3.1.1. kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib Hange.ee kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.

3.1.2. nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist ja töödelda teenuste osutamise eesmärgil isikuandmeid seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

3.1.3. tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes sätestatuga.

3.1.4. küsida Hanke võitjalt tasu Hanke korraldaja kontaktandmete edastamise eest vastavalt hinnakirjale;

3.1.5. saata Hanke võitjale andmed (nimi ja kontaktandmed) Hanke korraldaja kohta;

3.1.6. küsida Hanke korraldajalt ja/või Hanke võitjalt põhjendusi selle kohta, miks ei õnnestunud hanke kuulutuses kirjeldatud töö tegemiseks saavutada kokkulepet.

3.1.7. blokeerida seaduse ja Kasutustingimuste vastaselt käituva Kasutaja Kasutajakonto;

3.1.8. küsida Kasutajalt Kasutajakonto blokeerimise lõpetamise eest tasu;

3.1.9. tagastada kontaktandmete edastamise eest Hanke võitjalt saadud tasu Kasutustingimustes toodud tingimustel üksnes juhul, kui hange on tunnistatud luhtunuks objektiivsel põhjusel;

3.1.10. tingimusteta ja viivitamatult peatada teenuste kasutamise võimalus (Kasutaja blokeerida) juhul, kui Kasutaja eirab Kasutustingimusi või Hange.ee-l on põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib neid eirata;

3.1.11. mitte tagastada blokeeritud Kasutajale ettemaksu.

3.2. Hange.ee-l on kohustus:

3.2.1. hooldada ning jälgida teenuste toimimist ja nende Kasutajale kättesaadavust;

3.2.2. tagada Kasutaja abistamiseks klienditoe toimimine e-posti aadressil abi@hange.ee;

3.2.3. esitada Hanke võitjale andmed Hanke korraldaja kohta;

3.2.4. blokeerida Kasutaja avalduse alusel Kasutajakonto.

 

4. PIIRANGUD HANGE.EE TEENUSTE KASUTAMISEL

4.1. Hange.ee teenuste kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

4.2. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on Hange.ee teenuste kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud teod:

4.2.1. juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;

4.2.2. autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole antud Kasutajal lubatud, või viisil, kuidas ei ole lubatud;

4.2.3. arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

4.2.4. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;

4.2.5. arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;

4.2.6. julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

4.2.7. kas otseselt või kaudselt teistele Internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, Kasutaja enda või mõne muu isiku reklaamimine, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevates Kasutustingimustes;

4.2.8. Hange.ee teenuseid kasutades Internetivõrgu töö või teiste Kasutajate häirimine;

4.2.9. Hange.ee keskkonda libapakkumiste ja/või libahangete sisestamine;

4.2.10. Hange.ee keskkonna reeglite rikkumine, mis on eraldi kirjas igas hankes.

5. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kasutaja kohustub esitama Hange.ee kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit.

5.2. Kasutaja kohustub mitte kasutama Hange.ee keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

5.3. Hanke võitja on kohustatud tasuma teenustasu vastavalt kehtestatud hinnakirjale 3 (kolme) päeva jooksul peale arve väljastamist. Tasu makstakse Hanke võitja poolt teenuse kasutamise eest ja see ei sõltu sellest, kas Hanke võitja saab Hanke korraldaja poolt kuulutuses avaldatud töö teostada või mitte.

5.4. Hanke korraldaja kohustub Hange.ee-le andma 7 (seitsme) päeva jooksul tagasisidet kõikidest põhjustest, miks Hanke korraldaja arvates ei ole võimalik Hanke võitjaga saavutada kokkulepet Hanke korraldaja poolt kuulutuses avaldatud töö teostamiseks, kui Hange.ee temaga kontakteerub kas e-posti või telefoni teel.

5.5. Hanke korraldaja kohustub hanke luhtumisel andma Hange.ee-le vastava hanke kuulutuse esemeks olnud töö uue teostaja nime ja/või firma nime, kui Hange.ee temaga kontakteerub kas e-posti või telefoni teel.

6. HANKE LUHTUMINE

6.1. Hanke võitja võib esitada Hange.ee e-postile abi@hange.ee avalduse hanke luhtunuks tunnistamiseks, kui Hanke võitja ei ole Hanke korraldajaga saavutanud 1 (ühe) kuu jooksul arvates Hanke võitja valikust kokkulepet Hange.ee-s avaldatud hanke kuulutuse esemeks olnud töö teostamiseks. Hange.ee-le esitatavas avalduses tuleb Hanke võitjal esitada kõik Hanke luhtumise põhjused.

6.2. Hanke luhtunuks tunnistamise menetluses kontrollib Hange.ee Hanke võitja poolt hanke luhtumise kohta esitatud põhjendusi ja teeb nende põhjal otsuse, kas tagastada Hanke võitja poolt tasutud teenustasu või mitte või kas määrata tasutud teenustasu ettemaksuks või mitte. Hange.ee-l on õigus küsida Hanke võitjalt täiendavat informatsiooni hanke luhtunuks tunnistamise  avalduses esitatud põhjenduste kohta.

6.3. Hanke luhtunuks tunnistamisel ei tagasta Hange.ee Hanke võitja poolt tasutud teenustasu, kui:

6.3.1. Hanke võitja valikust kuni Hanke luhtumise kohta Hanke võitja poolt saadetud kirjalikust teatisest Hange.ee-le aadressil abi@hange.ee on möödunud rohkem kui 2 (kaks) kuud;

6.3.2. Hanke võitja pole Hanke korraldajaga kontakteerunud 3 (kolme) päeva jooksul peale vastava hanke kontaktide avamist;

6.3.3. Hanke luhtumise põhjuseks ei ole objektiivne asjaolu. Objektiivse asjaoluna käsitleb Hange.ee sellist asjaolu, mida Hanke võitja ja/või Hanke korraldaja ei saanud oma käitumisega mõjutada;

6.3.4. Hanke võitja ei tasunud teenustasu arvet Hange.ee-le tähtaegselt.

6.3.5. Hanke võitja ei ole esitanud Hange.ee-le hanke luhtunuks tunnistamise kohta täiendavat informatsiooni 7 (seitsme) päeva jooksul arvates Hange.ee poolt vastava kirja saatmisest Hanke võitja e-postile.

6.3.6. Hanke võitja poolt esitatud pakkumine on Hange.ee reeglitega vastuolus.

6.4. Hange.ee teavitab Hanke võitjat kirjalikult e-posti teel Hanke luhtunuks tunnistamisest ja tasutud teenustasu tagastamisest/mittetagastamisest või ettemaksuks määramisest/mittemääramisest, kusjuures otsus on lõplik.

6.5. Hanke luhtunuks tunnistamisel seoses objektiivse asjaolu esinemisega tagastab Hange.ee Hanke võitjale teenustasu kogu ulatuses kreeditarve alusel alates summast 500 (viissada) eurot (hind sisaldab käibemaksu). Nimetatud summat ületava teenustasu tagastamiseks esitab Hanke võitja Hange.ee-le avalduse.

6.6. Hange.ee määrab Hanke võitjale kontaktide eest tasutud teenustasu Hanke luhtumisel seoses objektiivse asjaolu esinemisega kogu ulatuses ettemaksuks juhul, kui teenustasu summa on väiksem kui 500 (viissada) eurot (hind sisaldab käibemaksu). Ettemaksu saab kasutada tulevikus hanke võidu teenustasude tasaarvestamiseks.

6.7. Teenustasu tagastamise kreeditarve maksetähtaeg on minimaalselt 3 (kolm) päeva.

7. VASTUTUS

7.1. Hange.ee vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, kusjuures Hange.ee ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:

7.1.1. kui kahju on tekkinud Hange.ee-st mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest teenuste osutamisel või teenuste kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses;

7.1.2. kui kahju on tekkinud Hange.ee-st mitteolenevatel põhjustel kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena;

7.1.3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena Internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;

7.1.4. kui Kasutajal on pretensioone teenuste kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.

7.2. Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:

7.2.1. tema poolt teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivas seadusandluses sätestatuga;

7.2.2. teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;

7.2.3. kahjude eest, mis tekivad Kasutajale endale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

8. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1. Kasutustingimused jõustuvad Hange.ee keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.

8.2. Hange.ee-l on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Hange.ee keskkonda.

8.3. Hange.ee-l on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada.

8.4. Hange.ee võib teavitada Kasutajat Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest www.hange.ee-s avaldatavate vastavate teadete kaudu.

8.5. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.hange.ee –s.

8.6. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega hinnakirjas ja/või Kasutustingimustes Hange.ee teenuste kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Hange.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Hange.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.

9.2. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Hange.ee vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal igal ajal õigus Hange.ee kasutajaleping üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Hange.ee ja teiste Kasutajate ees.